INSTAGRAM #konkurs - BLOG - catering dietetyczny
Biuro Obsługi Klienta 733 909 809; Pn-Pt 8:00-18:00; Sb-Nd 8:00-13:00

INSTAGRAM #KONKURS

 

MASZ PROFIL NA INSTAGRAMIE? Któreś z naszych dań jest inspirujące i #instafriendly? Nasz SuViBox TEAM uwielbia Wasze zdjęcia na Instagramie i postanowił najlepsze NAGRODZIĆ!
w związku z tym… OGŁASZAMY KONKURS!  Do wygrania jest JEDEN DZIEŃ dowolnej diety!  Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prowadzonym przez siebie, publicznym profilu w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, prezentującego nasze danie. Zdjęcie musi być opisane hashtagami: #dietasuvibox #suviboxteam i oznaczone @suvibox_catering- żebyśmy mogli łatwo je znaleźć!

Konkurs trwa do 24:00 05/08/2018
Nie ma limitu zgłoszonych zdjęć J  Mile widziane oznaczenie w instastory, że bierzecie udział!
Regulamin: https://link.do/suviboxig

 

 

REGULAMIN:

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „#DIETASUVIBOX (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez THINK PIOTR BRONCHER ul. Koniczynowa 1 91-356 Łódź NIP: 729 249 44 19. Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/suvibox_catering  Organizatorem Konkursu jest THINK PIOTR BRONCHER – właściciel marki SuViBox Catering (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 31/07 do 05/08 2018 r. (od godziny publikacji posta konkursowego do 24:00 w dniu 05/08/18- decyduje czas wrzucenia posta konkursowego). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; mieszczące się na terenie naszych dostaw 2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prowadzonym przez siebie, publicznym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, prezentującego nasze danie. Zdjęcie musi być opisane hashtagami: #dietasuvibox #suviboxteam i oznaczone @suvibox_catering. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy. Organizator wybierze dwa najciekawsze/najładniejsze zdjęcia i nagrodzi każdego z ich autorów JEDNYM DNIEM dowolnej, darmowej diety. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 07/08/18 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci diety jest odesłanie w wiadomości zwrotnej do dnia 09/08/2018 prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zdjęć. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i jego dietę; wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez THINK PIOTR BRONHCER z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie wykorzystane- udostępnione na profilu instagramowym i facebookowym marki SuViBox Catering. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki SuViBox Catering w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela SuViBox Catering niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. THINK PIOTR BRONCHER ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec THINK PIOTR BRONCHER swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. THINK PIOTR BRONCHER może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż THINK PIOTR BRONCHER/ marka SuViBox Catering.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest THINK PIOTR BRONCHER ul. Koniczynowa 1 91-356 Łódź NIP: 729 249 44 19. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: bok@suvibox.pl.

§ 6 Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest w dziale BLOG na stronie w www.suvibox.pl oraz w siedzibie Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.